Rys historyczny

3 maja 1994 roku, w dwa lata po powstaniu Diecezji, Jego

Ekscelencja Ks. Biskup Ordynariusz Rzeszowski Kazimierz Górny wydaje Dekret powołania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 18 ( parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ). Przekazuje również list „Zachęta do tworzenia kół parafialnych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich”, w którym m.in. czytamy :

„Z radością witam Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w diecezji rzeszowskiej. Cieszę się, że w Roku Rodziny szereg osób świeckich – małżonków i rodziców- podejmuje piękny trud pomocy rodzinie w spełnianiu jej powołania i zadań. (...) Na trud pięknej pracy Stowarzyszenia z serca błogosławię.” Zatwierdza też Statut Stowarzyszenia zarejestrowanego 24 stycznia 1994 roku pod numerem 615 w I Wydziale Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Asystentem kościelnym zostaje mianowany Ks. Kazimierz Winnicki.

I Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w dniu 6 maja 1995 roku dokonało wyboru prezesa Zarządu, którym został Tadeusz Ciupak. Mocą uchwały Zgromadzenia przyjęto do Stowarzyszenia 8 kół przy parafiach: Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Boguchwale, Narodzenia NMP w Gorlicach, Św. Andrzeja Boboli w Gorlicach, Wniebowzięcia NMP w Jaśle, Św. Michała Archanioła w Rzeszowie, Św. Rodziny w Rzeszowie, Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie, Św. Rocha w Słocinie.

W latach następnych powstały koła przy parafiach: w Budziwoju, Czudcu, Frysztaku, Głogowie Młp., Gogołowie, Hermanowej, Lutczy, Lubeni, Medyni Głogowskiej, Niewodnej, Niwiskach, Ropczycach, Sędziszowie Młp., Tarnowcu, Tyczynie, Wólce Niedźwiedzkiej, Wysokiej Strzyżowskiej, w Rzeszowie ( w parafii Św. Judy Tadeusza i Św. Krzyża).

W kolejnych kadencjach funkcję prezesa Zarządu Diecezjalnego pełnili:

Władysław Szajna, Józef Górny, Andrzej Szypuła, Kazimierz Gołojuch (od 24 czerwca 2004 roku do chwili obecnej ).

Już w początkowym okresie działalności Stowarzyszenie przystąpiło do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, podejmując wspólne działania na rzecz rodziny, jej wsparcia i obrony.

W 2004 roku, w Jubileusz 10- lecia działalności, ufundowano sztandar. Od 2005 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Patronem Stowarzyszenia jest Św. Jan z Dukli.

Cele i zadania Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia, zdefiniowanym w art. 5 Statutu, jest „kształtowanie wzorców życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką katolicką”.

Zadania Stowarzyszenia, zgodnie z art. 6 Statutu, obejmują:

 • poznawanie i wdrażanie społecznej nauki Kościoła dotyczącej małżeństwa i rodziny;
 • troskę o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez Stolicę Apostolską 22 października 1983 roku;
 • działanie nad kształtowaniem rodziny jako wspólnoty życia i miłości;
 • wspieranie członków Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym;
 • podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego;
 • troskę o ochronę życia ludzkiego od poczęcia i właściwe warunki jego rozwoju;
 • pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży;
 • działalność kulturalną, sportową, turystyczną i rekreacyjną;
 • działalność charytatywną;
 • inicjatywy polityczne, społeczne i gospodarcze mające na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

 

Realizacja celów i zadań.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Zadania statutowe realizuje na zasadzie wolontariatu w kołach parafialnych. Zarząd Diecezjalny z natury rzeczy stara się być inspiratorem i koordynatorem działań. Jest organizatorem zadań wspólnotowych o charakterze formacyjnym, jak dni skupienia, diecezjalne spotkania opłatkowe, pielgrzymki do sanktuariów czy corocznej ogólnopolskiej pielgrzymki małżeństw i rodzin na Jasną Górę oraz sesji i uroczystości rocznicowych.

Reprezentuje interesy rodzin katolickich wobec władz publicznych poprzez swoich przedstawicieli w parlamencie i samorządach różnych szczebli. Uczestniczy w życiu społecznym i politycznym, wystosowując apele, protesty czy wnioski do władz państwowych w obronie rodzin.

Działania podejmowane i realizowane w kołach parafialnych są różne, w zależności od środowiska, zainteresowań i potrzeb członków Stowarzyszenia i ich rodzin czy parafii.

W ciągu 17 lat funkcjonowania zrealizowano wiele cennych inicjatyw o charakterze formacyjnym, charytatywnym, oświatowo – wychowawczym i społecznym. Oto przykłady z ostatnich lat:

 1. Inicjatywy służące formacji członków Stowarzyszenia i rodzin:

 • coroczne dni skupienia rodzin odbywane w różnych sanktuariach diecezji, których celem jest pogłębienie wiary i uświęcanie rodzin;
 • liczne pielgrzymki do miejsc świętych i na uroczystości religijne w diecezji, kraju i poza granicami;
 • comiesięczne spotkania i czuwania modlitewne połączone z rozważaniem Pisma Świętego i dokumentów Kościoła;
 • prelekcje, wykłady na temat szacunku dla życia i rodziny oraz współczesnych jej zagrożeń.
 1. Szczególną uwagę Stowarzyszenie przywiązuje do działań na rzecz rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Działalność charytatywna prowadzona jest w różnorodnej formie przez wszystkie koła parafialne:

 • imprezy charytatywne, podczas których zbierane są środki na pomoc najuboższym;
 • akcje „serce do serca” czy „rodzina – rodzinie”, przygotowanie okolicznościowych paczek z okazji świąt;
 • pomoc finansowa rodzinom będącym w kryzysowej sytuacji materialnej i młodym samotnym matkom na zakup lekarstw, środków higieny czy niezbędnych rzeczy dla noworodków;
 • przekazywanie rodzinom wielodzietnym żywności w ramach współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności;
 • pomoc polskim parafiom na Wschodzie (coroczne wyjazdy z żywnością, odzieżą i książkami na Ukrainę, przekazywanie darów pieniężnych na budowę kościołów).
 1. Działania o charakterze oświatowo – wychowawczym i społecznym:

 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób – prowadzenie trzech świetlic parafialnych dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, parafialnych klubów wsparcia dla młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, coroczna organizacja wypoczynku letniego i zimowego oraz licznych pielgrzymek i wycieczek turystyczno – krajoznawczych dla dzieci z rodzin niezamożnych;
 • działania integracyjne – coroczne spotkania wychowanków świetlic socjoterapeutycznych i innych ośrodków wychowawczych z udziałem dzieci niepełnosprawnych;
 • działania na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych, np. organizacja pikników rodzinnych i jubileuszowych spotkań małżeństw, klubu seniora, prowadzenie poradnictwa rodzinnego, współudział w redagowaniu i wydawaniu gazetek parafialnych, przygotowanie okolicznościowych wystaw fotograficznych i prezentacji multimedialnych, zorganizowanie punktu porad prawnych ;
 • działania dla podtrzymywania tradycji narodowej, kształtowania postaw patriotycznych i katolickich, np. szycie i rozprowadzanie flag narodowych, współudział w organizacji diecezjalnych i parafialnych uroczystości będących manifestacją wiary i przywiązania do tradycji,
 • okolicznościowych spotkań, wspólnych wigilii dla najuboższych rodzin, organizacja dożynek;
 • organizowanie przeglądów pieśni eucharystycznych, kolęd i koncertów wielkanocnych „Alleluja”;
 • inicjatywy przeciwdziałające patologiom społecznym, np. karnawałowe zabawy bezalkoholowe, prelekcje z zakresu profilaktyki uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków i sekt prowadzone w młodzieżowych klubach wsparcia;
 • promocja aktywnego wypoczynku, np. rodzinne wycieczki rowerowe, coroczne turnieje szachowe, liczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach pracy parafialnych świetlic i młodzieżowych klubów wsparcia.

Podsumowując, działania Stowarzyszenia na rzecz rodzin prowadzone są

z potrzeby serca w poczuciu chrześcijańskiej miłości i odpowiedzialności.

Gorące podziękowania kierujemy do wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia za każdą inicjatywę, za wspieranie działalności, życzliwość i otwartość.

„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” – nauczał Błogosławiony Jan Paweł II.

Świadomi ogromnego znaczenia rodziny we współczesnym świecie, a jednocześnie ilości zagrożeń, gorąco zapraszamy do współpracy, do tworzenia nowych kół parafialnych. We wspólnocie łatwiej znosić troski i trudy dnia codziennego oraz „prowadzić życie inspirowane Ewangelią i wiarą Kościoła, kształtować sumienia według chrześcijańskich wartości, a nie według opinii publicznej” ( adhortacja Ojca Św. Jana Pawła II „Familiaris consortio” ), żeby rodzina była „szkołą bogatego człowieczeństwa i świętości”.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Zgodnie ze Statutem, członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, ochrzczona i praktykująca, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną.

Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd koła parafialnego na podstawie pisemnej deklaracji kandydata poręczonej przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami Stowarzyszenia, lub na podstawie pisemnej opinii wydanej przez ks. proboszcza parafii, z której pochodzi osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia.

Koła parafialne mogą być powoływane w parafiach w przypadku zrzeszenia się co najmniej 8 osób, lecz nie mniej niż 4 rodzin. Do czasu utworzenia koła parafialnego osoby zainteresowane mogą przyłączyć się koła w innej parafii w granicach dekanatu.

 

MODLITWA ZA RODZINY


1. Niechaj każda rodzina dojrzewa w Twej łaski ogrodzie,

Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar.

Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie,

By przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar.

 

2. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu,

Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg,

Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu.

Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg.

 

Refren:

Niech rodzina zaczerpnie moc Ducha przez dar Boskich Mąk,

Niech się wzniesie ku niebu dziękczynnie ojcowskich gest rąk,

Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat,

Niech się młodzi nauczą Miłości co stwarza ten świat!

Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask

Twoim Sercem Ojcowskim otocz i nas!

 

3. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary,

Niech wzajemne „przebaczam” pogodzi nim noc ześle sen.

Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary.

Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb.

 

4. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci

I niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton

Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci

Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga Tron.